Program

Čtvrtek 4. 6. 2009

Velká posluchárna

8.00 zahájení

Předsednictvo:
Prof. K. Horký, DrSc., Prof. Z. Kolář, CSc., MUDr. R. Maráček, Prof. M. Mokáň, DrSc., Prof. M. Kolář, Ph.D., Prof. V. Ščudla, CSc., Doc. P. Horák, CSc.

Diabetologie, endokrinologie
8.30 -10.30

Předsednictvo: Prof. M. Mokáň, Doc. Z. Fryšák, MUDr. D. Karásek, MUDr. M. Kučera

 1. Genová exprese ovlivněná podáním perindoprilu při diabetes mellitus 1. typu
  Flekač M., Hořínek A., Jarolímková M., Škrha J.
  III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
 2. Vplyv diabetes mellitus 2. typu NA os hypotalamus-hypofýza-nadoblička
  1
  Felšöci M., 2Schroner Z., 3Petrovičová J., 2Lazúrová I.
  1I. interná klinika FN L. Pasteura a LF UPJŠ Košice
  2Interná a diabetologická ambulancia,Moldava nad Bodvou; IV. interná klinika FN L. Pasteura a LF UPJŠ Košice
  3Ústav lekárskej informatiky LF UPJŠ Košice
 3. PARAMETRY GLYKEMICKÉ VARIABILITY A JEJICH VZTAH KE KOMPENZACI DIABETU A LÉČBĚ INZULÍNEM U PACIENTŮ S DM 1. TYPU LÉČENÝCH INZULÍNOVOU PUMPOU
  Horová E., Prázný M.
  3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha, ČR
 4. SÉROVÉ KONCENTRACE A TKÁŇOVÁ EXPRESE FIBROBLASTOVÉHO RŮSTOVÉHO FAKTORU-21, NOVÉHO ENDOKRINNÍHO REGULÁTORU U PACIENTŮ S DIABETES MELLITUS 2. TYPU A OBEZITOU
  Mráz M.1, Bártlová M.1, Lacinová Z.1, Michalský D.2, Kasalický M.2, Haluzíková D.3, Matoulek M.1, Dostálová I.1, Humeňanská V.4, Haluzík M.1
  13.interní klinika; 21. chirurgická klinika; 3Klinika sportovního lékařství, 1. LF UK a VFN, Praha; 4BioVendor, Brno
 5. DEFICIT RASTOVÉHO HORMÓNU V DOSPELOSTI
  Kužma M., Baqi L., Payer J.

  V. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava, SR
 6. VPLYV LIEČBY NA KARDIOMETABOLICKÉ RIZIKO PACIENTOV S OCHORENÍM ŠTÍTNEJ ŽĽAZY
  Lovásová Z., Chavková B., Oravec S.
  II.interná klinika LFUK a FNsP Bratislava, SR
 7. Fatální laktátová acidóza vzniklá po 3-denní léčbě metfOrminem
  Halčiaková K., Sobotková L., Charvát J.
  Interní klinika 2. LF a FN v Motole, Praha
 8. Kazuistika: Diabetes mellitus typ 2 v graviditě
  Doležalová B.
  Diabetologická a interní ambulance, Chrudim

Malá posluchárna vpravo

Gastroenterologie 1
8.30-10.45

Předsednictvo:   Doc. V. Procházka, Doc. V. Horčička, MUDr. M. Douša

 1. KLINICKÝ MANAŽMENT NEŠPECIFICKEJ DYSPEPSIE HORNÉHO TYPU
  Bánovčin P. ml., Demeter M., Božiková J., Hlinková A., Hrnčár M., Hyrdel R.
  Interná klinika gastroenterologická, MFN, Martin
 2. Perkutánní endoskopická gastrostomie
  Miháliková J.
  IV. interní klinika VFN a 1.LF UK Praha
 3. Hodnocení dependence na biologické terapii u Crohnovy nemoci
  Mišejková M., Zbořil V., Dujsíková H., Prokopová L., Trumpešová H.
  Interní hepatogastroenterologická klinika FNB a Lékařské fakulty MU
 4. Osteoporóza u IBD – vlivy farmakoterapie a aktivity nemoci
  1
  Dujsíková H., 1Zbořil V., 1Mišejková M., 1Prokopová L.
  1 Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno
 5. JAKO JEDNA RODINA – první zkušenosti s projektem přímého kolonoskopického screeningu kolorektálního karcinomu u příbuzných I. stupně
  1
  Kajzrlíková I. , 1Vítek P., 1Chalupa J., 2Hájek A., 1Platoš J., 1Kuchař J., 1Řeha P.
  1 Interní a 2 Chirurgické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., Beskydské Gastrocentrum
 6. Časný karcinom žaludku – kazuistika.
  Zelová A., Liberda M., Urban O.
  Nemocnice Valašské Meziříčí, Vítkovická nemocnice Ostrava
 7. Disseminovaná perforácia tenkého čreva ako letálna komplikácia enteropatického T-lymfómu asociovaného s celiakiou u staršej pacientky
  1
  Kružliak P., 1Čičmancová E., 2Szépe P, 3Nárožný V.
  1
  Interné oddelenie Nemocnice s poliklinikou Bojnice
  2Ústav patologickej anatómie Martinskej fakultnej nemocnice a Jesseniovej lekárskej fakulty
  3Chirurgické oddelenie Nemocnice s polyklinikou Bojnice
 8. KOMPLIKOVANÝ PRIEBEH NEPOZNANÉHO MORBUS CROHN
  1Kováčová M., 1Uhrinová A., 2Šišovský V.,2Palkovič M., 2Danihel Ľ., 1Gavorník P.
  1II. interná klinika LFUK a FNsP, 2Ústav patologickej anatómie LFUK, Bratislava, SR
 9. PEUTZ-JEGHERSOV SYNDRÓM - raritné ochorenie s typickým priebehom a oneskorenou diagnostikou
  1Kresanová E., 1Homerová Z., 2Ilenčíková D., 1Koller T., 1Huorka M., 1Payer J.
  1V. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava, SR; 2Oddelenie genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava, SR

Gastroenterologie 2
10.45-13.15

Předsednictvo: Doc. V. Procházka, Doc. Z. Fryšák, MUDr. E. Kresanová

 1. DETEKCE ABÚZU ALKOHOLU U PACIENTŮ S JATERNÍ CIRHÓZOU POMOCÍ PROCENTA KARBOHYDRÁT DEFICITNÍHO TRANSFERINU, SROVNÁNÍ S TRADIČNÍMI MARKERY POŠKOZENÍ JATER (GMT, POMĚR AST/ALT, MCV)
  1
  Douša M., 2Zima T., 3Mejstříková E., 1Petrtýl J., 1Kaláb M, 1Brůha R.
  1IV. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha, 2Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF a VFN Praha, 3Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol Praha
 2. Diference silných iontů u akutní pankreatitidy – k ně(i)čemu ?
  - zkušenosti pracoviště okresního typu
  Liberda M., Kapitánová M.
  Nem. Valašské Meziříčí
 3. ENDOSONOGRAFIE V DIAGNOSTICE EXTRAHEPATÁLNÍ BILIÁRNÍ OBSTRUKCE
  1
  Holinka M. ,1Tozzi I., 1Procházka V., 1Konečný M., 2Zapletalová J.
  1 II. Interní klinika FN Olomouc, ČR
  2 Ústav lékařské biofyziky, Palackého Universita, ČR
 4. Prežívanie po transplatácii pečene u slovenských pacientov
  Analýza 51 prípadov jedného centra
  Gregušová A., Hrušovský Š., Žigrai M., Piják M.E., Ulický J.
  I. interná klinika SZU, FNsP Bratislava, NsP akad. L. Dérera
 5. Halotanová hepatitída– kazuistika
  Štugelová M., Žigrai M., Hrušovský Š., Karaman A., Demeš M.
  I. interná klinika SZU, FNsP akad. L. Dérera - Bratislava, SR
 6. Febrilie u mladého pacienta jako symptom rychle progredujícího solidního tumoru – kazuistika.
  Trumpešová H., Lata J., Mišejková M.
  Interní hepatogastroenterologická klinika FNB a Lékařské fakulty MU
 7. ATYPICKÝ PRIEBEH PERFORÁCIE ŽLČNÍKA- KAZUISTIKA
  1
  Hlinková A., 1Škapcová B., 1Bánovčin P.ml., 1Horáková M., 1Demeter M., 2Janík J., 1Hyrdel R.
  1II.interná klinika- gastroenterologická, 2Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie MFN a JLF UK Martin, SK
 8. Zriedkavá pričina cholestázy s hnačkami- karcinoid pankreasu
  1
  Ulický J., 1Hrušovský Š., 1Žigrai M.,  2Belan S., 1Podoba J., 3Makaiová I., 1Gregušová A.
  1
  I.interná klinika SZU a FNsP Bratislava, 2Rádiodiagnostická klinika FNsP Bratislava, 3Klinika nukleárnej medicíny Ústav sv. Alžbety
 9. Není ikterus jako ikterus
  Janušová L., Zeman T
  Interní oddělení, Středomoravská nemocniční a.s.
 10. Akútna toxická hepatitída po antituberkulotikách
  Chovanec J.
  NsP Sv. Jakuba Bardejov

Malá posluchárna vlevo

Kardiologie 1
8.30-10.30

Předsednictvo:  Prof. K. Horký, Prof. J. Lukl, Doc. E. Sovová, MUDr. J. Václavík

 1. Úspech 2-ročnej kampane “MOST” ako silného nástroja na implementáciu Európskej charty zdravia srdca
  1
  Dlesk A., 1Kamenský G., 2Murín J.
  1V. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava, SR, 2I. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava, SR
 2. ZNALOSŤ KARDIOVASKULÁRNYCH RIZIKOVÝCH FAKTOROV U PACIENTOV HOSPITALIZOVANÝCH PRE ISCHEMICKÚ CHOROBU SRDCA – EFEKT NEMOCNIČNÉHO EDUKAČNÉHO PROGRAMU
  ¹Ondrušková J.,¹Sovová E., ²Leisser J.,  ¹Obr A., ¹Doupalová P., ¹Benušová I.
  ¹I. Interní klinika Fakultní nemocnice Olomouc, ČR, ²Lázně Teplice nad Bečvou a.s., ČR
 3. PACIENTI S AKÚTNYM KORONÁRNYM SYNDRÓMOM NA „NEINVAZÍVNOM“ PRACOVISKU
  ¹Fľak Ľ., ²Dragula P
  ¹IV.interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava, ²Lekárska Fakulta UK Bratislava, SR
 4. AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU U MLADÝCH NEMOCNÝCH: DIAGNÓZA NEBO PŘÍZNAK?
  1
  Dostálová G., 1Bělohlávek J., 2Škvařilová M., 1Paleček T., 1Táborská K., 1Pošmourná L., 3Jáchymová M., 3Vítek M., 1Aschermann M., 1Linhart A.
  12. interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1.LF UK, Praha,
  2Karlovarská krajská nemocnice Intervenční kardiologie, Karlovy Vary,
  3Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK, Praha
 5. Ovplyvnenie renálnych funkcií a výskyt postkontrastnej nefropatie po koronarografii a perkutánnej koronárnej intervencii.
  Migra M., Kňazeje M., Kovář F., Olos R., Mokáň M.
  I. interná klinika JLFUK a MFN, Martin
 6. Stanovenie tlaku v arteria pulmonalis pri pľúcnej artériovej hypertenzii: echokardiografia vs. pravostranná katetrizácia srdca.
  Solík P., Varga I., Luknár M., Lesný P., Goncalvesová E.
  Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Bratislava, Slovenská republika
 7. NEOBVYKLÁ PŘÍČINA SRDEČNÍHO SELHÁVÁNÍ JAKO NÁSLEDEK KOMPLIKACE KORONÁRNÍ INTERVENCE
  Papugová K., Zeman K.,
  Hanzlíková P
  Interní oddělení, Odd. radiodiagnostiky, Nemocnice ve Frýdku-Místku
 8. Tako Tsubo kardiomyopatia - kazuistika
  Dragula M, Farkaš A, Kovář F, Mokáň M.
  I. interná klinika J LF UK a MFN Martin

Kardiologie II.
10.30-12.30

Předsednictvo: Prof. K. Horký, Prof. J. Lukl, Doc. E. Sovová, MUDr. M. Dragula

 1. Asiociácia polymorfizmu génu pre MCP-1 a krvného tlaku.
  1
  Penz P, 2 Bucová M, 3 Lietava J, 4Blažíček P, 5Bernadič M, 5Buckingham T
  1
  I. Interná klinika LF UK, Bratislava, Slovensko
  2Ústav imunológie, LF UK, Bratislava, Slovensko
  3II. Interná klinika LF UK, Bratislava, Slovensko
  4Odelenie klinickej biochémie, Nemocnica Ministerstva obrany, Bratislava, Slovensko.
  5Ústav patologickej fyziológie, LF UK, Bratislava, Slovensko
 2. Postavenie inhibítorov RAAS v liečbe artériovej hypertenzie
  Kantárová D., Kutlák M., Michaligová A., Polko J., Makovický P., Mokáň M.
  I. interná klinika JLF UK a MFN Martin
 3. Artériová tuhosť  a echokardiografické parametre u pacientov s artériovu hypertenziou.
  1
  Šimková A., 1Bulas J., 1Kozlíková K., 2Janiga I.
  1Lekárska fakulta Komenského University Bratislava,
  2Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Slovensko
 4. Lze nalézt klinicky významné rozdíly mezi pacienty se zachovalou a sníženou systolickou funkcí  levé komory srdeční hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání?
  1
  Pohludková L., 1Zeman K., 2Pařenica J., 2Špinar J., 3Tomčíková D., 3Dušek L.
  ¹Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, ²Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno,³Institut biostatiky a analýz, MU Brno
 5. Egsys, Oesil skóre v predikci rizikovosti synkopy: reevaluace, využití v klinické praxi
  1
  Plášek J., 2Doupal V., 3Fürstova J, 1Martínek A.
  1Interní klinika FN Ostrava, 2I. Interní klinika FN Olomouc, 3Ústav informatiky Akademie věd ČR Praha
 6. VARIABILITA SRDCOVEJ FREKVENCIE U PACIENTOV S DIABETES MELLITUS TYP 1 – PILOTNÝ PROJEKT.
  Čaprnda M., Bendžala M., Krohn M.E., Dukát A.
  II. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava, Slovenská republika
 7. POSTAVENIE D-DIMÉROV V DIAGNOSTIKE VENÓZNEHO TROMBOEMBOLIZMU
  Petrovič T., Koller T., Payer J.
  V. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava, SR
 8. Renovaskulární hypertenze Při stenÓze dvou pravostranných i levostranné renální tepny – kazuistika
  Václavík J.

  I. interní klinika, FN a LF UP Olomouc

Foyer Teoretických ústavů

Občerstvení v době od 12.30-14.00

Malá posluchárna vpravo

Nefrologie
13.45- 15.45

Předsednictvo:   Doc. J. Zadražil, Prim. P. Makovický, MUDr. K. Krejčí, MUDr. A. Michaligová

 1. Akutní poškození ledvin v sepsi: úloha rozdílných zvířecích modelů
  1
  Chvojka J., 1Sýkora R., 2Beneš J., 1Kroužecký A., 1Raděj J., 1Varnerová V., 1Karvunidis T., 1Novák I., 1Matějovič M.
  1 Jednotka intenzivní péče, I. Interní klinika ,2 Anesteziologicko – resuscitační klinika
  Fakultní nemocnice Plzeň, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze
 2. Biologická tolerance kontinuálních náhrad funkce ledvin v experimentálním modelu.
  Sýkora R., Chvojka J., Kroužecký A., Varnerová V., Karvunidis T., Novák I., Matějovič M.
  LF UK Plzeň a  I.interní klinika, FN Plzeň
 3. Korelace mezi ultrasonografickými parametry vyšetření ledvin, rezistivním indexem a odhadnutou glomerulární filtrací
  Burgerová Š., Horáčková M., Schück O., Pecková M., Forejt J., Pafčuchová J.
  Interní klinika 2.LF UK a FN Motol Praha – Oddělení nefrologie
 4. Využití dvojfrekvenční bioimpedanční spektroskopie k přesnějšímu stanovení suché váhy hemodialyzovaných pacientů
  Ševčík J., Řehořová J., Zharfbin A., Šurel S, Štepánková S.
  Interní hepatogastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Brno
 5. Pokročilé produkty oxidace proteinů (AOPP) po transplantaci ledviny
  1
  Štrebl P, 1Zadražil J., 1Horák P., 2Vostálová J., 2Zdařilová A., 3Kajabová M., 3Schneiderka P.
  1 III. interní klinika FN a LF UP Olomouc, Česká republika
  2 Ústav lékařské chemie a biochemie, Lékařská fakulta UP, Česká republika
  3 Oddělení klinické biochemie FN Olomouc, Česká republika
 6. Hereditárna tubulopatia v dospelosti
  1
  Michaligová A., 1Ježíková A., 2Macháleková K., 1Makovický P., 1Mokáň M.
  1
  I. interná klinika, Martinská  fakultná nemocnica, Martin
  2 Ústav patológie, Martinská  fakultná nemocnica, Martin
 7. Úspěšná léčba pokročilé formy sekundární hyperparathyreózy
  1
  Žamboch K., 1Zahálková J., 1Kosatíková Z., 2Šrámková J.
  1III. interní klinika FN a  LF UP, Olomouc.
  2Ústav Patologie FN a LF UP, Olomouc.
 8. NEFROTICKÝ SYNDRÓM – AKO PREJAV PRIMÁRNEJ SYSTÉMOVEJ AL – AMYLOIDÓZY - KAZUISTIKA
  Karaman A., Žigrai M., Hrušovský Š., Demeš, 1Martanovič P,  Vahančík A. ,  2Gomolčák P.,
  I. Interná klinika SZU, Nemocnica akad. L. Dérera v Bratislave, 1) Pracovisko patologickej anatómie ÚDZS, Antolská 11, Bratislava,  2) Cytopathos, spol.s.r.o., Bratislava

Malá posluchárna vlevo

Kardiologie III.
14.00-15.45

Předsednictvo: Prof. K. Horký, Prof. J. Lukl, Doc. E. Sovová, MUDr. D. Kantárová

 1. Úloha antibiotík v liečbe tromboflebitídy
  1
  Kovačičová, Ľ, 2Dostálová, 3Palacka, P., 2Moricová, Š.
  1
  I. Interná klinika SZU, FNsP Bratislava
  2Angiologická ambulancia a Oddelenie dlhodobo chorých Nemocnice akad. L.Dérera, FNsP Bratislava
  3Interná klinika, NOÚ, Bratislava
 2. Obojstranná flebotrombóza dolných končatín zapríčinená vrodenou malformáciou dolnej dutej žily. Kazuistika.
  Halčín A.

  I.Interná klinika LFUK a FNsP Bratislava, SR
 3. AKÚTNA ISCHÉMIA HORNEJ KONČATINY U 48 ROČNEJ ŽENY
  Letková K., Vacula I., Uhrinová A., Gavorník P.
  II. Interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava, SR
 4. Kazuistika konstriktivní perikarditidy se subakutním průběhem u mladého pacienta
  Plachý M., Souček M., Špác J.
  2. Interní klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity.
 5. Mediastinálna rádioterapia ako etiologicky faktor závažnej formy ischemickej choroby srdca
  Farkaš, A.,  Mokáň M., Kovář F.
  I. interná klinika JLF UK a MFN Martin, SR
 6. KAZUISTIKA - MENEJ ČASTÉ PRÍČINY AKÚTNEHO STEMI
  Letavay P., Straka J., Hruboň A., Bestvina D.
  Interná klinika, ÚVN SNP  Ružomberok, Slovenská republika
 7. Jícnový ultrazvuk srdce v diagnostice febrílii nejasné etiologie
  Švarcová T., Veselý J., Švarc M.
  oblastní nemocnice Náchod - nemocnice Broumov

Pátek 5. 6. 2009

Velká posluchárna

Metabolismus
8.15- 10.00

Předsednictvo: prof. M. Mokáň, prof. H. Vaverková, MUDr. D. Karásek, MUDr. E. Horová

 1. POLYMORFISMUS GENU APO-E A APO-AV U PACIENTŮ S FAMILIÁRNÍ KOMBINOVANOU HYPERLIPIDEMIÍ
  1,2
  Jackuliaková D., 1,2Vaverková H., 1,2Karásek D.
  1III. interní klinika FN Olomouc, ČR, 2Lékařská fakulta UP Olomouc, ČR
 2. NOVÉ TRENDY V IDENTIFKÁCII SILNE ATEROGÉNNYCH SUBPOPULÁCIÍ LIPOPROTEÍNOV
  Kučera M., Oravec S., Dukát A., Očadlík I.
  II. interná klinika, LF UK a FNsP Bratislava, SR
 3. Poměr adiponektin/leptin jako rizikový parametr rozvoje aterosklerózy
  Macášek J., Zeman M., Tvrzická E., Staňková B., Žák A.
  IV.interní klinika 1.lékařská fakulta a VFN Praha, ČR
 4. Využitie denzitometrie na meranie abdominálneho tuku u pacientov s metabolickým syndrómom
  Brázdilová K., Killinger Z., Koller T., Payer J.
  V. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava, SR
 5. LIEČBA MODULUJÚCA LIPOPROTEÍNOVÉ SPEKTRUM
  Chavková B., Lovásová Z., Oravec S.
  II. interná klinika , LFUK a FNsP, Bratislava,SR
 6. Hypofosfatémia ako príčina závažnej poruchy vedomia
  Krivuš J., Ochodnický M., Mokáň M.
  I. interná klinika metabolická JIS – MFN a JLFUK Martin
 7. MAURIACOV SYNDRÓM – ZÍSKANÁ GLYKOGENÓZA PEČENE U DIABETIKOV
  1Jackuliak P., 1Koller T., 1Fečerová M., 2Ondriaš F., 1Payer J.
  1 V. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava, SR; 2 Alfa medical patológia, s.r.o., Bratislava, SR

Malá posluchárna vpravo

Revmatologie a pneumologie
8.15- 11.00

Předsednictvo:  Prof. V. Kolek, Doc. P. Horák, Prim. L. Faltýnek, MUDr. A. Farkaš

 1. Nízké sérové hladiny high mobility group box -1 in u systémového lupus erythematodes
  1
  Ciferská H., 2Heinola T., 2Kouri V.P., 2Pajarinen J., 3Konttinen Y.T., 1Horák P., 4Heřmanová Z., 1Zadražil J., 1Krejčí K., 1Smržová A.
  III. Interní klinika Fakultní nemocnice Olomouc, Česká republika, 2Helsinki University Central Hospital, Helsinki, Finland, 3Helsinki University Central Hospital, ORTON Orthopaedic, 4  Oddělení klinické imunologie FN a LF UP Olomouc
 2. FIBROMYALGIE (FM) A JEJÍ VLIV NA HODNOCENÍ AKTIVITY REVMATOIDNÍ ARTRITIDY  (RA)
  Tomš J., Soukup T., Bradna P., Hrnčíř Z.

  2. interní klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
 3. AKCELEROVANÁ ATEROSKLERÓZA U PACIENTŮ SE SYSTÉMOVÝM LUPUS ERYTHEMATODES
  1
  Smržová A., 1Horák P.1, 1Skácelová M., 1Vaverková H., 2Heřmanová Z.
  1
  3. interní klinika FN a Univerzita Palackého Olomouc
  2Klinika imunologie FN Olomouc
 4. PREVALENCIA TYREOIDÁLNEJ AUTOIMUNITY U CHORÝCH SO SYSTÉMOVÝMI OCHORENIAMI SPOJIVA
  Benhatchi K., Lazúrová I., Wagnerová H., Tajtáková M.
  I. interná klinika LF UPJŠ Košice, SR 
 5. DENNÍ DOBA APLIKACE  TERIPARATIDU VÝZNAMNĚ MODULUJE CIRKADIÁNNÍ RYTMUS KOSTNÍ RESORPCE A KALCÉMIE
  Luchavová M., Zikán V., Raška I., Michalská D.
  III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha, ČR
 6. Sekundární osteoporóza -  kazuistika
  Malegová J.
  Interní klinika IPVZ, Krajská nemocnice Tomáše Bati a.s., Zlín
 7. PARANEOPLASTICKÉ SYNDRÓMY V REUMATOLÓGII, KAZUISTIKA
  1Maňka V., 2Beláková G., 22Olajcová A., 1Galajda P., 1Mokáň M.
  1
  I. interná klinika
  2 II. interná klinika MFN a JLF UK Martin, SR
 8. Fenotypová heterogenita bronchiální obstrukce
  Prachařová Š., Koblížek V., Sedlák V., Bartoš V., Paráková Z., Salajka F.
  LF UK Hradec Králové
 9. Mykoplazma pneumonie – kazuistika
  Brnka R., Jurkovičová, I., Šťeňová,E.,
  I. Interná klinika LFUK a FNsP Bratislava, SR
 10. Tuberkulóza jako příčina úmrtí
  1
  Jašková J., 2Halířová R., 1Kolek V., 1Losse S.
  1
  Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc
  2Protiepidemický odbor KHS Olomouckého kraje
 11. Vzácná  lokalizace mezoteliomu
  1
  Kultan J., 1Grygárková I., 1Kolek V., 2Klein J.
  1
  Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc
  2I. chirurgická klinika FN Olomouc

Malá posluchárna vlevo

Varia
8.15- 11.45 

Prof. I. Krč, Prof. P. Galajda , Doc. A. Martínek, MUDr. J. Chovanec

 1. Změny plazmatického proteomu v časné fázi experimentálního modelu sepse
  1
  Karvunidis T., 2Thongboonkerd V., 2Chiangjong W., 1Mareš J., 1Tůma Z., 1Moravec J., 3Sinchaikul S., 3,4Shui-Tein Chen, 1†Opatrný Jr. K., 1Matějovič M.
  1JIP a Proteomická laboratoř, Lékařská fakulta UK v Plzni a I. interní klinika FN v Plzni
  2Medical Proteomics Unit, Mahidol University, Bangkok, Thailand
  3Institute of Biological Chemistry and Genomic Research Center, Taipei, Taiwan
  4Institute of Biochemical Sciences, Taipei, Taiwan
  postmortem
 2. Analýza prijatých pacientov počas ÚPS na internom oddelení
  Pernický M., Murín J.
  I. interná klinika FNsP a LFUK, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava – Staré Mesto
 3. Prognostická hodnota rozpustného receptoru interleukinu-2 a sérového CA 125 u pacientov s difúznym veľkobunečným B-lymfómom
  Obr A. (4. ročník, LF UP), Kubová Z., Procházka V., Papajík T. (všetci HOK FNOL)
 4. PĽÚCNA EMBÓLIA U ONKOLOGICKÉHO PACIENTA
  Uhrinová A., Vacula I., Rakovská M.
  II. Interná klinika LFUK a FNsP Bratislava, SR
 5. Léčba warfarinem - informovanost nemocných, prediktory nadměrné a nedostatečné antikoagulace (Projekt WWWarfarin: "Do they knoW What is WARFARIN?")
  1
  Bucková J., 2 Škulec R., 3Sochor K.
  1
  Nemocnice Beroun, Jessenia a.s., Léčebna dlouhodobě nemocných, Beroun
  2Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje a Nemocnice Beroun, Jessenia a.s., Interní oddělení, Beroun
  3Nemocnice Beroun, Jessenia a.s., Interní oddělení, Beroun
 6. Sledovanie účinnosti antidekubitálnych podložiek transkutánnou oxymetriou
  Makovník M., Gašpar Ľ., Hlinšťáková S., Očadlík I., Dukát A., Fülleová M.
  II. Interná klinika LFUK a FNsP Bratislava, SR
 7. Netradičný prípad päť minút pred dvanástou
  1
  Ľuptáková M., 2Moczová L., 3Demeš M.
  1I. interná klinika FNsP a SZU Bratislava
  2Rádiodiagnostická klinika
  3I. interná klinika FNsP a SZU Bratislava
 8. INFEKCIA  EBV  -  nebezpečný  sprievodca  DRESS syndrómu
  1
  Gregušová A., 1Bernasovská G., 1Pijak M.R., 2Sirotiaková J., 1Hrušovský Š., 1Žigrai M.,
  1I.interná klinika SZU, FN Bratislava, 2II.interná klinika FN Nitra, SR
 9. KOMBINOVANÁ INTOXIKÁCIA TISOM ČERVENÝM A DROGOU ECSTASY AKO PRÍČINA MALÍGNYCH  PORÚCH SRDCOVÉHO RYTMU
  1
  Pirošová M., 1Hrušovský Š., 2Šašov M., 2Hatala R, 2Bernát V.
  1I.Interná klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity a Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava,  Kramáre
  2 Oddelenie arytmií a kardiostimulácie Kardiologickej kliniky, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb,  Bratislava
 10. Kazuistika Shyův–Dragerův syndrom
  Dušejovská M., Macášek J., Vařeka T., Zeman M., Hrubant K., Žák A.
  IV. interní klinika, 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a VFN
 11. TROJÍ INFEKCE VINOU JEDNOHO PARAZITA ANEB CO MŮŽE ZPŮSOBIT JEDNO KLÍŠTĚ
  Hatlapatková M., Šnelerová, Freibergová, Pařízková
  Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno
 12. PARAPARÉZA U HCV INFEKCE- OTAZNÍKY V PRAXI
  Polák P.
  KICH, FN Bohunice, Brno
 13. KOINCIDENCIA TROMBEMBOLICKEJ CHOROBY A NÁDOROVÉHO OCHORENIA-KAZUISTIKA
  Chovanec J.
  NsP Bardejov
 14. Úspešná resuscitácia po CO2 embolizácii počas laparoskopickej cholecystektómie
  Haško J, Hašková M., Kelementová
  OAIM Zvolen

12.00 Velká posluchárna

Slavnostní zakončení XXVIII. Dnů mladých internistů s předáním ocenění